Comprendre i aprendre a usar la Energia Solar
Avis previ
Aquesta Guia pretén ser una eina útil per als docents i que faciliti, enriqueixi i complementi la tasca de sensibilització sobre l'energia solar i les altres energies renovables dins els centres educatius. El llenguatge utilitzat és senzill, per a una fàcil i ràpida comprensió dels continguts i activitats proposades. Es tracta d'un material educatiu que el/la professor/a podrà adaptar, a cada moment, als diferents nivells educatius i en funció de les pròpies característiques i necessitats dels/les alumnes.

Fornaments
Es desenvolupa en forma de fitxa de treball que aplega tota la informació, el material i la definició dels objectius. D'aquesta manera qualsevol fitxa es pot desenvolupar dins de qualsevol programa, sense més restriccions que la de l'edat de comprensió dels conceptes que s'hi desenrotllen o el temps necessari per al seu desenvolupament.

En no planificar-se com una activitat reglada, els continguts són generals. Igualment, d'entre tots els temes possibles s'han escollit aquells que tinguin unes activitats associades i que puguin ser realitzades a qualsevol centre i amb els mitjans més comuns.

L´esquema previst per al seu desenvolupament
Cada fitxa conté text i informació gràfica per cobrir l'explicació de cadascun dels temes seleccionats. Depenent de l'edat i el nivell dels seus alumnes, cada professor pot fer ús del material segons la seva conveniència. De manera general, s'ha previst que el/la professor/a pugui fer ús de les fitxes amb l'esquema següent.

El/la professor/a disposa d'un text escrit de manera comprensible per a la gran majoria dels seus alumnes i que abraça en paràgrafs curts els punts més importants de cada un dels conceptes de la fitxa. Se suposa que cada docent utilitzarà aquest text com a guia de les seves pròpies explicacions i que no el distribuirà directament als alumnes.

El material que es distribueix als alumnes acostuma a ser un material gràfic (dibuixos, taules, etc.) que mostra amb imatges les idees de cada paràgraf de la fitxa. De forma addicional, el professor/a compta amb una sèrie de suggeriments pràctics que pot desenvolupar a tall de suport visual d'allò que s'està explicant.

Per últim, la fitxa conté un full de control del coneixement. Aquest control, sobre la base d'alguna activitat concreta, pretén que l'alumne/a exterioritzi els coneixements adquirits. Existeixen fitxes adequades als diferents nivells dels alumnes i cadascuna d'elles suggereix l'edat en la qual l'exercici pot ser més eficaç i profitós.

El full de control és molt divers i pot comprendre nivells d'edat diferents per a una mateixa fitxa. No es pretén passar al nivell d'experiència pràctica sinó forçar l'interès i el debat d'allò que els alumnes han vist i escoltat, més enllà del que pugui durar el propi desenvolupament del la fitxa.

Esquema general de cada fitxa
Introducció
Un text dirigit al professor/a i en el que es sintetitza el per què de l'activitat, el fonament o el problema de la comprensió pel qual interessa fer un esforç de formació amb l'alumne/a.
Objectius docents
Comprèn un llistat dels objectius d'aprenentatge que es volen aconseguir amb el desenvolupament de l'activitat.
Materials
S'especifica un llistat de materials o de recursos de suport que es poden necessitar a l'hora de completar l'activitat.
Explicació detallada de láctivitat
Aquest apartat ordena de manera seqüencial la forma en la que es pot explicar el concepte primordial de la fitxa així com la millor manera d'utilitzar el material de l'activitat. També precisa quan és escaient i necessària la distribució de l'activitat en grups de treball. Així doncs, aquest apartat és una guia detallada per controlar el desenvolupament de l'activitat.
Control del nivell de comprensió
L'apartat final de la fitxa inclou algun mètode de control per avaluar l'èxit de l'activitat. En particular, cada fitxa incorpora preguntes essencials la resposta de les quals implica la comprensió dels punts fonamentals de l'activitat.