Activitats pràctiques per percebre les energies renovables
 
Objectiu
Aquestes activitats s'han escollit com una forma d'acostar l'alumne/a les aplicacions que ens ofereixen les energies renovables en general i l'energia solar en particular.

Pretenen atraure l'atenció de l'alumnat sobre la base d'una activitat que requereix la construcció d'algun prototip i la seva posada en funcionament mitjançant l'ajut d'alguna forma d'energia renovable.

Fonaments
S'ha escollit un model similar al que es podria desenvolupar a qualsevol classe de pretecnologia i s'han seleccionat un nombre de projectes per a la realització dels quals no es necessita disposar de més material del que habitualment s'acostuma a tenir en qualsevol centre d'educació per al desenvolupament de classes pràctiques.

Darrera de cada activitat hi ha una base de coneixements sobre alguna disciplina física que es podrà visualitzar gràcies al vehicle del sol o del vent. En general cada alumne pot realitzar i assajar el seu propi prototip però es pretén que tota la classe participi de manera col·lectiva a l'hora de posar els prototips en funcionament.

Al finalitzar la pràctica, l'alumne/a haurà utilitzat algun coneixement de física o de ciències naturals, així mateix, haurà realitzat alguna manualitat i tindrà l'oportunitat de comprovar, de primera mà, la transformació de l'energia.

L´esquema previst per al seu desenvolupament
Les manualitats s'han agrupat en un marc típic de fitxa en la qual hi apareix una informació prèvia per al professor on s'assenyalen les bases que s'hauran d'utilitzar.

A continuació, la fitxa detalla tot el procés, tant en tot allò referent als materials com a la lògica que s'ha de seguir per anar pas a pas i completar l'activitat.

Cada fitxa conté tota la informació que pot necessitar tant el professor/a com l'alumne/a. En general, caldrà distribuir una còpia per alumne/a de la fitxa així com haver realitzat l'activitat amb anterioritat per tal de poder resoldre els dubtes que puguin sorgir a classe durant la fase de construcció.